Privacyverklaring – Sendent B.V.

 

Wie zijn we?

Sendent heeft als kernactiviteit het maken van software. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • e-mail:               info@sendent.nl
 • website:            www.sendent.nl
 • postadres:         Stationspark 84, 6042 AX Roermond, Nederland

 

Waarom deze privacyverklaring?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Soorten gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt hierbij denken aan:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres;

 

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het verwerken van bestellingen;
 • het opnemen van contact met u naar aanleiding van interesse die u kenbaar heeft gemaakt in een van onze producten;
 • het kunnen bieden van support;
 • het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 • het beschermen van uw gegevens;

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie door middel van direct-marketing en/of profilering voor marketingdoeleinden.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Na beëindiging van onze relatie of overeenkomst bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Informatie, wijziging en bezwaar

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt in elk geval voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of, op uw verzoek, aan een door u aangewezen organisatie;
 • vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

 

Beveiliging van uw gegevens

Veilig omgaan met uw gegevens is zeer belangrijk voor Sendent en wij zorgen er continu voor dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

De website van Sendent kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Sendent gelieerde websites. Sendent heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we alleen doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring.

 

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.